WWFT

Met ingang van 1 augustus 2008 zijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) en de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) samengevoegd en op 25 juli 2018 sterk aangepast. 
De overheid wil met de WWFT voorkomen dat criminelen uit misdrijf afkomstige gelden witwassen of gebruiken voor terroristische doeleinden.

Notariskantoor Cabenda is op grond van de WWFT verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het doen van een melding bij een vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme.

Cliëntenonderzoek 
Onderdeel van het cliëntenonderzoek is het identificeren van de cliënten en het verifiëren van de identiteit. 

Een cliëntenonderzoek wordt gedaan, bij advies of verlenen van diensten in de volgende (voorgenomen) transacties:

  • aan- of verkopen van onroerende zaken;
  • beheren van gelden, effecten of andere waarden;
  • het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen;
  • het aan- of verkopen danwel overnemen van ondernemingen; 
  • bepaalde werkzaamheden op fiscaal gebied. 

Tevens is verscherpt onderzoek verplicht ondermeer voor cliënten die een prominente functie bekleden (PEP’s).

De identificatie van een natuurlijk persoon wordt gecontroleerd en tevens wordt bekeken of er verdachte omstandigheden rondom de persoon zijn. Alle cliënten dienen eenmalig geïdentificeerd te worden (vast stellen en verificatie van uw identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs). Hierover kunt u contact met ons opnemen.

Identificatie van inwoners van de Europese Unie (EU) of de Europees Economische Ruimte en Zwitserland (EER) kan plaatsvinden aan de hand van de volgende documenten:

  • een geldig nationaal paspoort, een diplomatiek paspoort of dienstpaspoort,
  • een geldige identiteitskaart, mits voorzien van een pasfoto van de houder, of
  • een geldig rijbewijs mits voorzien van een pasfoto van de houder en deze in Nederland woonachtig is.

Andere personen kunnen hun identiteit laten verifiëren aan de hand van een geldig reisdocument of een geldig vreemdelingendocument. Voor de toepassing van de WWFT worden ook nationale paspoorten, buitenlandse paspoorten, diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten als geldige identificatiedocumenten beschouwd.

De identiteit van een rechtspersoon kan worden geverifieerd aan de hand van een uittreksel uit het Handelsregister. Ook uiteindelijk belanghebbende personen worden geïdentificeerd, personen met een belang van meer dan 25% in een rechtspersoon, de “UBO” (Ultimate Beneficial Owner) of pseudo-UBO (indien geen UBO aanwezig). Afhankelijk van de mate van het risico kan Notariskantoor Cabenda verplicht zijn nader onderzoek te doen.

Meldingsplicht 
De notaris mag op basis van zijn beroepsregels geen contante bedragen aannemen of uitbetalen boven € 2.500,00. Op grond van de WWFT geldt voor de notaris bovendien de verplichting contante betalingen te melden bij de FIU-Nederland. 
Deze meldingsplicht geldt voor contante betalingen van € 10.000,00 of meer, aan of door de notaris. Gezien het verbod in de beroepsregels zullen contante betalingen boven € 2.500,00 in principe niet voorkomen. De meldingsplicht geldt echter ook als de cliënt de contanten op een rekening van de notaris stort. Door de cliënt voorgenomen contante betalingen aan de notaris of gewenste betalingen van € 10.000,00 of meer die niet worden uitgevoerd, moeten ook gemeld worden.
De wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde transactie onder de wettelijke regeling valt. In dat geval is de notaris verplicht eventuele ongebruikelijke transacties als in de wet bedoeld bij het FIU-Nederland te melden.

weqweqwe
© 2024 Notariskantoor Cabenda | Alle rechten voorbehouden.