NOTARISKANTOOR CABENDA

 

  DUIDELIJK EN BETROKKEN  

Algemene Voorwaarden

van Notariskantoor Cabenda (versie december 2020)


1.      De notaris is mr. Arlette Louise Cabenda. De notaris is de opdrachtnemer.

         De opdrachtgever is de cliënt: één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, die de notaris opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

2.      Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de notaris en van al de overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn.

         Ook derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

3.      Bij de aanvaarding van alle opdrachten is het bepaalde in de artikelen 7:404BW en 7:407 lid 2 BW uitgesloten.

4.      De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele 

         eigen risico.

         In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond 

         van deze verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de notaris beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in 

         rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.

5.      De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als de notaris aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de

         door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

6.      Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen werknemers van de notaris, overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam

         zijn of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan en ook niet tegen bestuurders van rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de

         werkzaamheden of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan.

7.      Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet 

         uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

8.      Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de rekening voor de werkzaamheden van de 

         notaris.

         Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

9.      Bij het inschakelen van derden neemt de notaris steeds de nodige zorgvuldigheid in acht. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.

         De notaris wordt geacht door de cliënt gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

10.    De notaris licht de cliënt tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht 

         bestede uren vermenigvuldigd met het door de notaris gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Als de notaris werkzaamheden verricht naar aanleiding

         van een koopovereenkomst, wordt het honorarium bij partijen in rekening gebracht zoals dat in de koopovereenkomst door partijen is afgesproken. Als hierover niets is

         afgesproken, dan brengt de notaris het honorarium in rekening bij koper.

         De notaris deelt tijdig aan de cliënt mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden

         niet brengen ten laste van een andere opdracht, een ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

         Er wordt negatieve rente in rekening gebracht over gelden die op de derdengelden-rekening van Notariskantoor Cabenda gestort worden ten behoeve van cliënten.

11.    Een opdracht geldt als aanvaard:

         -   als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de cliënt; dan wel

         -   als de cliënt een namens de notaris op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; dan wel

         -   als de notaris een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris die tot de notaris behoort de akte van levering zal verlijden, en alle werkzaamheden ter

             zake start.

12.    Rekeningen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum betaald worden, tenzij anders is overeengekomen of anders door de notaris op of bij de rekening is vermeld.

         Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim. De cliënt is dan een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. De 

         incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Als de cliënt een rechtspersoon is of een natuurlijk 

         persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan wordt in afwijking van het hiervoor vermelde besluit als incassokosten 15% van de openstaande 

         vordering gerekend, met een minimum van € 250,00.

13.    Op de dienstverlening van de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht:

          -   in verband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;

              en

          -   zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke

              situatie of transactie voordoet.

14.    Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. De

         notaris betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de

         uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.

15.    De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en

         Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’.

         Deze brochure is terug te vinden op https://www.knb.nl/de-notaris/klacht-over-notaris en kan op verzoek worden verstrekt. 

16.    Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht 

         pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.

17.    Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of 

         de Geschillencommissie bevoegd.

18.    Nadat tien jaren zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij de notaris in behandeling is geweest, heeft de notaris het recht zonder verdere aankondiging de

         fysieke en/of elektronische dossiers (met alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden) uit de

         archieven te verwijderen en te vernietigen.

19.    Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37152717. Deze voorwaarden liggen ter inzake bij de receptie van het

         kantoor van de notaris en zijn tevens gepubliceerd op de website www.notariscabenda.nl

         Deze algemene voorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij [email protected].

 

*********